Privacyverklaring

De Stichting Stadsherstel beschikt over geen andere privacygevoelige gegevens dan een donateursbestand. Hierin zijn opgenomen de namen en de huisadressen (soms een emailadres) van de donateurs. Het bestand wordt uitsluitend gebruikt om jaarlijks donatienota’s te versturen en incidenteel om een mededeling te doen over activiteiten van de stichting. Het bestand wordt niet overgedragen of terinzage verstrekt aan derden, voor welk doel dan ook. Een donateur heeft recht op inzage in de eigen gegevens en kan desgewenst correctie vragen. Hij of zij kan zich daartoe wenden tot de secretaris/penningmeester van de stichting die het bestand beheert. Na beëindiging van het donateurschap worden de gegevens verwijderd.
De stichting maakt geen gebruik van cookies.